Bán dạ tam bôi tửu,
Bình minh số trản trà.
Nhất nhật cứ như thử.
Lương y bất đáo gia
   (Hải Thượng Lãn Ông
                                   Lê Hữu Trác)